הקשר בין תרבות ארגונית בבתי ספר והישגי תלמידים בחטיבות ביניים

דוח מחקר בנושא הקשר בין תרבות ארגונית להישגי תלמידים
last.updated 7/26/2017

מחקרים על ארגונים בכלל ועל בתי ספר בפרט, מצאו כי תרבות ארגונית היא מנבא חשוב של תוצאות ארגוניות. המחקר שלפנינו התמקד בקשר בין התרבות הבית-ספרית לבין הישגי תלמידים בחטיבות ביניים וכן באופן ובתנאים בהם קשר זה מתקיים. במסגרתו נבחנו גם המנגנונים באמצעותם התרבות משפיעה על הישגי התלמידים והדרכים באמצעותם מנגנונים אלו עשויים לחזק או להחליש קשר זה. למחקר תרומה חשובה נוספת למדיניות באמצעות בחינת ההשלכות של מאפיינים ארגוניים ופדגוגיים מעבר למדד הטיפוח. בבחינת התרבות הארגונית במחקר זה הושם דגש על מאפיינים בלתי פורמליים, שחשיבותם הודגשה במחקרים קודמים.

Products specifications
Field of interest בית ספר כארגון, מדידה חינוכית
Language Hebrew
Year 2016
סוג תוכן דוח מחקר
שם המחבר/ים פרופ' שאול אורג, פרופ' יאיר ברזון