הקשר בין תרבות ארגונית בבתי ספר והישגי תלמידים בחטיבות ביניים

דוח מחקר בנושא הקשר בין תרבות ארגונית להישגי תלמידים
last.updated 26/07/2017
visitcount 40

מחקרים על ארגונים בכלל ועל בתי ספר בפרט, מצאו כי תרבות ארגונית היא מנבא חשוב של תוצאות ארגוניות. המחקר שלפנינו התמקד בקשר בין התרבות הבית-ספרית לבין הישגי תלמידים בחטיבות ביניים וכן באופן ובתנאים בהם קשר זה מתקיים. במסגרתו נבחנו גם המנגנונים באמצעותם התרבות משפיעה על הישגי התלמידים והדרכים באמצעותם מנגנונים אלו עשויים לחזק או להחליש קשר זה. למחקר תרומה חשובה נוספת למדיניות באמצעות בחינת ההשלכות של מאפיינים ארגוניים ופדגוגיים מעבר למדד הטיפוח. בבחינת התרבות הארגונית במחקר זה הושם דגש על מאפיינים בלתי פורמליים, שחשיבותם הודגשה במחקרים קודמים.

Especificaciones de producto
Idioma עברית
נושאים בית ספר כארגון, מדידה חינוכית
סוג תוכן דוח מחקר
שם המחבר/ים פרופ' שאול אורג, פרופ' יאיר ברזון
שנה 2016