Sorry - this product is no longer available

משה והסנה

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
last.updated 2/21/2016
visitcount 12

תוכן: משה והסנה, שמות ג' ד': יציאת בני-ישראל ממצרים מעבדות לחרות, היא קיום הבטחתו של ה' לאבות.כישורים: הבנת טקסט משכנע וזיהוי אמצעים רטוריים לשכנוע.פירוק כינויי קניין חבורים. השלמת פערים – הוספת רגשות ומחשבות.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה מסדר גבוה - יצירת הכללות והסקת מסקנות.