Sorry - this product is no longer available

קערת ליל הסדר_מותאם

סרטון, מערך שיעור בעברית (חינוך לשוני)
last.updated 16/05/2015
visitcount 10
תוכן: קערת ליל הסדר, מרכיביה ומשמעותם הסמלית בהקשר לעבדות במצרים והיציאה ממנה. במקורות היהודייםכישורים: קריאת טקסטים מן המקורות היהודיים: זיהוי ייחודן ותפקידן של הסוגות, הבנת המטרות של טקסטים מסוגים שונים.מיומנויות המאה ה-21: אוריינות מדיה ומידע עבודה שיתופית למידה עצמאית
Especificaciones de producto
Idioma עברית
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
נושא בתכנית הלימודים עולם השיח של המקורות היהודיים, כישורי שפה – קריאה, כישורי שפה – כתיבה, כישורי שפה – ידע מטה - לשוני
סוג חינוך רגיל
סוג תוכן סרטון, מערך שיעור
שכבת גיל ד, ה
תחום דעת עברית (חינוך לשוני)