Ambiente Conteúdo

סביבות למידה מתוקשבות המיועדות לפיתוח מיומנויות למידה.סביבות התוכן מאושרות על ידי משרד החינוך וניתנות בתשלום.
תוכלו לסנן לפי תחום דעת, שכבת גיל, שיוך למכרז, בתשלום/ללא תשלום, מקורות תוכן, ועוד.

ההרשאה לשימוש בסביבות התוכן המתוקשבות של ספקי התוכן הדיגיטלי היא בהתאם לחבילת התוכן אותה רכש בית הספר במסגרת מכרז התוכן.

כניסה מאובטחת לסביבות התוכן - הזדהות אחידה

Ver como

Selecione as opções apropriadas para filtrar produtos:

Limpeza
Voltar ao filtro de lista