Arabic 2 use (ארביק טו יוז)

סביבת תוכן
last.updated 02/03/2017

סביבת למידה מתוקשבת המיועדת לפיתוח מיומנוית של הבנת הנשמע והדיבור בשפה ערבית מדוברת.

בסביבה יחידות לימוד הכוללות תכנים של שפה ותרבות, ברמה בסיסית וברמה מורחבת.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממ"ד

ז' – י"ב

ערבית בחינוך העברי

 

 

مواصفات العناصر(او البنود)
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל ז, ח, ט, י, יא, יב
תחום דעת ערבית בחינוך העברי