One1ERP

תוכנת ניהול מטה בית ספר (מזכירות)
last.updated 24/04/2017

תוכנת ניהול מטה בית ספר (מזכירות), המבצעת ניהול שוטף של ספקים, פריטים והזמנות רכש, מבצעת פיתוח התאמות לניהול בית ספרי: תכנון תקציבי, חיובי הורים, בקרת שכר ובקרת הכנסות משרד החינוך.

 

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

התוכנה נבדקה באופן מדגמי בלבד, היות ומכילה אלפי מסכים.

קבצים מצורפים
Especificações de produtos
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט
תאימות למערכת הפעלה Windows
Etiquetas de produto