אגף בכיר לביטחון, בטיחות ושעת חירום

האגף אחראי על בטחון ובטיחות בבתי ספר גני ילדים וכלל מוסדות החינוך וכן על הוראות לשעת חירום, טיולים והכשרות.

מנהל האגף: אריה מור

מנהל תחום בטיחות: רותם זהבי

02-5602273

אתר האגף: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm