מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


בילוי בשעות הפנאי - המלצה על חוג/תחביב
חינוך לשוני עברית
נושא השיעור בילוי בשעות הפנאי - המלצה על חוג/תחביב
פיתוח צוות מדריכות חינוך לשוני מחוז ירושלים
שכבת גיל כיתה ד'
משך השיעור 10-5 שיעורים
רציונל למורה התנסות חוזרת בכתיבת המלצה.
רצף יחידת הוראה זו תילמד לאחר כתיבת ההמלצה על ספר קריאה.
מטרות תוכן התלמידים ייחשפו לדרכים שונות לבילוי בשעות הפנאי.
מטרות שפה עולם שיח: עיוני/תקשורתי
סוגה: למטרות טיעון ושכנוע
אופנות מרכזית: כתיבה
מטרות שפה: התנסות חוזרת בכתיבת המלצה מורחבת; כתיבה הכוללת: תיאור מורחב של החוג/התחביב, רשמים/חוויות אישיות מהחוג/התחביב.
הבעת עמדה מנומקת על חוג/תחביב.
מיומנויות המאה ה-21 תהליך הטיוט ייעשה במחשב, הקלדת ההמלצה במחשב.
תיקייה לפורטפוליו דיגיטלי.
הערות מורה במחשב.
ידע מוקדם רד - כתיבה, אינטרנט - מעבר לקישור, הקלטה בדיסק און קי (החסן נייד
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
 • טקסטים של תלמידים, מקורות מידע כתובים ואינטרנט.
היענות לשונות המורה ידאג שכל תלמיד יתקדם מהמקום שבו הוא נמצא, על פי יכולתו.
תוצרי למידה
מהלך השיעור
לתשומת לבכם: ביחידה זו מוצג מגוון אמצעים ספרותיים המאפיינים פיוט.
המורה הבוחר ללמד יחידה זו, יבחר אמצעי אמנותי אחד ובו יעסוק, כיוון שאין ללמד כמה אמצעים אמנותיים בטקסט אחד.
מהלך ההוראה רציונל למורה זמן
שיעור מס' 1 הצעות לפתיחת הנושא
 1. חזרה על נושא ההמלצה ומטרותיה
 2. שיחה – ניצול שעות פנאי
  • מה הן שעות פנאי? כיצד כל אחד מנצל את שעות הפנאי? לבד? עם המשפחה? בחוג? תחביב?
  • מי מחליט כיצד ינצל שעות אלו? הילד? ההורים?
  • במי הדבר תלוי?
  • חוגים – שיקולי בחירה – עלות כלכלית, עניין, המלצות ועוד
המורה מציג את מטלת הכתיבה באמצעות מחשב ומקרן.
 • בימינו יש מקום חשוב לחינוך לתרבות פנאי איכותית. ברצוננו להוציא חוברת המלצות על מבחר החוגים הקיימים ביישוב על מנת שכל אחד מתלמידי הכיתה ידע לנצל את שעות הפנאי כראוי. לכן, אתם מוזמנים לכתוב המלצה על אחד החוגים שלכם.
  ההמלצה תכלול: הצגת החוג המומלץ, נימוק, מידע על החוג ועל הנושא שבו הוא עוסק, שילוב חוויה אישית.
 • פיצוח משותף של המטלה.
  התלמידים ידגישו את הרכיבים החשובים במטלה...

מסגרת לומדים: מליאה
קישור לאתר של מועצה אזורית "גזר", ובו סרטונים על חוגים שונים
מטלת צפייה
 • באיזה חוג הייתם בוחרים? מדוע? מה בסרטון שכנע אתכם?
 • רצוי להתייחס להיבטים הבאים בסרטון: תוכן, לשון, מראה, קול.
  הערה: חשוב להדגיש אמצעים הנוגעים לתוכן, לעיצוב, לקולות, למראות, לבחירות לשוניות .
אם לתלמידים מחשבים אישיים, כל תלמיד יכתוב אילו אמצעי שכנוע הוא זיהה בסרטון. אפשרות: יצירת לוח שיהווה כלי עזר לכתיבת ההמלצה, או לוח כיתתי או אישי באמצעות לוח שיתופי lino.

מסגרת לומדים: עצמית
איסוף דברי התלמידים במליאה.
שיח על אודות אמצעי השכנוע בסרטונים שראינו.
שיעורי בית: להביא מידע על החוג/ים שבהם התלמיד משתתף.
העלאה למודעות חשיבות ניצול נכון של שעות הפנאי
חשיפה לחוגים שונים באמצעות אתר אינטרנט, לאמצעי הפרסום והשכנוע
15 דקות


10 דקות


15 דקות


10 דקות
שיעור מס' 2 המורה ייכנס לקישור לחוברת פעילות של המתנ"ס באילת, ובה הצעות לחוגים.
המורה יקרין את הדף המציע פעילויות לילדים ונוער ויבקש מהתלמידים לאתר מידע רלוונטי. המורה ידגיש מילות מפתח (לימוד, העשרה, בהדרכת... קהל היעד...). המורה ישאל: מהי מטרת החוברת / הדף המוצג? (חשיפה למגוון החוגים, מידע ועוד) איסוף שמות החוגים שבהם משתתפים התלמידים. המורה יבקש מהתלמידים לחשוב על שאלות שיכוונו לתיאור החוג שעליו ירצו להמליץ, כמו:
 • באיזה תחום החוג עוסק (מוזיקה, ספורט ועוד)?
 • היכן הוא מתקיים?
 • באיזה יום ומה הן שעות הפעילות שלו?
 • מיהו קהל היעד?
 • מהו שם המדריך?
 • מהי תרומת החוג (למידה, הנאה וכדומה), מדוע הוא מומלץ?
ושאלות על התחום/הנושא שבו עוסק החוג, כמו:
 • באיזו ארץ התפתח הנושא?
 • מי המציא?
 • לאיזו מטרה?
 • מתי?
 • כיצד התפתח במהלך השנים?
 • מה ייחודי בנושא?
 • דמויות מפורסמות בתחום

מסגרת לומדים: זוגות
איסוף הרעיונות במליאה.
דיון – האם חשוב להמליץ על החוג שלכם? מדוע?

מסגרת לומדים: מליאה
המורה ידאג ליצירת סביבה לימודית המתאימה לנושא, כולל לוח עם אוצר מילים מתאים, קטעי מידע שונים, תמונות, כרזות.
אפשרות: יצירת סביבה לימודית בלוח שיתופי lino
איתור מידע ממקור אינטרנטי

הכנה לבניית המחוון

מודעות לחשיבות ההמלצה ומטרתה
20 דקות


20 דקות


10 דקות
שיעור מס' 3 חזרה על השאלות שהעלו התלמידים בשיעור הקודם.
המורה יחלק לתלמידים דף, ובו ריכוז שאלות אלו.
אם יש מחשב אישי, המורה יבצע את ריכוז השאלות במחשב.

מסגרת לומדים: מליאה
כתיבת ההמלצה - טיוטה ראשונה

מסגרת לומדים: עצמית
המורה יבקש משלושה-ארבעה תלמידים לקרוא בקול את המלצותיהם. המורה יקליד את ההמלצה ויציג אותה בפני התלמידים על הלוח, ובמקביל יקרא התלמיד את המלצתו. תלמידי הכיתה יאתרו בכל המלצה את רכיביה/מאפייניה. המורה יכתוב על הלוח את הרכיבים שזוהו.
פעילות זו תוביל לבניית מחוון להמלצה, על פי תוכן, מבנה ולשון.
מהי מטרת המחוון? כיצד הוא יעזור לנו בהערכת הכתיבה?

מסגרת לומדים: מליאה
המורה יאסוף את תוצרי הילדים לבדיקה.
5 דקות


20 דקות


25 דקות
שיעור מס' 4 בעקבות בדיקת ההמלצות, המורה יבחר המלצה של אחד התלמידים, יקליד ויקרין אותה על הלוח.
לאחר שיחלק את המחוון, יתנהל שיח על אודות ההמלצה, והתלמידים יעלו הצעות לשיפור או שינוי הטקסט. המורה יקליד את הצעות התלמידים בגופן שונה.
בסיום תהליך השכתוב – דיון על השכתוב ותוצאותיו. מה השתנה בטקסט?

מסגרת לומדים: מליאה
כל תלמיד יקבל את ההמלצה שכתב, יתקן וישפר בהתאם להערכת המורה – לנקודות החוזק ונקודות לחיזוק – כתיבת טיוטה שנייה.
רצוי להשתמש בלשונית "סקירה": הערה (להוסיף הערה), עקוב אחר שינויים.

מסגרת לומדים: עצמית
לאחר הכתיבה תתקיים הערכת עמיתים על פי המחוון.

מסגרת לומדים: זוגות
התלמידים יתקנו בהתאם להערות חבריהם ויגישו למורה.

מסגרת לומדים: עצמית
דיון: האם ובמה תרמה לי הערכת עמיתים - כמעריך ומוערך?

מסגרת לומדים: מליאה
המורה יכתוב משוב תוך כדי התייחסות לנקודות חוזק ונקודות לחיזוק, ויחלץ נושאים לעבודה ברמה כיתתית ולעבודה בקבוצות ופרטנית.
בהתאם לכך, יתכנן את תכנית העבודה לשיעורי הכתיבה בהמשך.
במהלך השיעורים התלמידים יתנסו בהערכה עצמית ובהערכת עמיתים, על פי המחוון.
15 דקות
10 דקות
10 דקות
10 דקות
5 דקות
שיעור מס' 5 המורה יבחר טקסט מיטבי של אחד התלמידים ויקרין על הלוח. התלמידים יעיינו במחוון ויתייחסו לנקודות החוזק בטקסט. המורה יסמן בעט סימון (כלי ב-Word) על גבי הטקסט.

מסגרת לומדים: מליאה
כל תלמיד יקבל מהמורה את ההמלצה שכתב ויתקן על פי הערות המורה ועל פי הטקסט שבעזרתו הדגים המורה מהי המלצה מיטבית – תוצר שלישי ואחרון.
הערכת תהליך הלמידה: מה למדתי מהתהליך על הכתיבה? על עצמי ככותב? על מגוון החוגים?
20 דקות20 דקות10 דקות
שיעור מס' 6 כל תלמיד יכין מצגת, ובה יציג את ההמלצה שלו, יוסיף תמונות וקישורים לאתרי אינטרנט רלוונטיים.
מתן במה לכל תלמיד להציג את התוצר שלו לפני חבריו לכיתה.
עבודה בחדר המחשבים
מחוון תוכן (50-0)
 • הטקסט רלוונטי לנושא
 • תיאור מפורט ומידע על החוג/התחביב
 • הסבר מה מעניין בחוג/בתחביב, ומדוע מומלץ להירשם – נימוק/ים ודוגמה
 • שילוב חוויה אישית
מבנה (20-0)
 • הטקסט כתוב כהמלצה וכולל את הרכיבים הנדרשים במשימה
 • קישוריות ולכידות המכוונות לשכנוע הנמען להירשם לחוג
 • הצגת הכתוב וארגונו על פני העמוד (חלוקה לפסקאות, רווחים וכדומה)
לשון (30-0)
 • כתיב נכון
 • כתב יד ברור
 • משפטים תקינים מבחינה תחבירית
 • משלב לשוני הולם
 • שימוש בסימני פיסוק
הערכה בתחום השפה והלשון
 • תלקיט הכולל שלוש טיוטות
 • התקדמות הכתיבה מטיוטה לטיוטה מבחינת הרחבת התוכן והתאמה לסוגה
 • הערכת התוצר הסופי על פי תוכן, מבנה ולשון