מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


זכויות חברתיות בישראל
אזרחות
נושא השיעור זכויות חברתיות בישראל
פיתוח
כתיבה ופיתוחנעמה כהן
ייעוץאביב צמח
שכבת גיל ט' - י"ב
משך השיעור 100 דקות
רציונל למורה שיעור זה יציג דוגמאות וסוגיות מתחום הזכויות החברתיות בישראל. השיעור נועד לסכם את שלב ההקניה של פרק הזכויות החברתיות.
הפרק המתאים מתכנית הלימודים הפרק "מהי דמוקרטיה" – עקרון זכויות האדם והאזרח – זכויות חברתיות (ראו מדריך למורה מאתר מפמ"ר אזרחות: זכויות חברתיות)
רצף
מטרות הוראה
(מתוך תכנית הלימודים)
 • ראיית מכלול ההיבטים של בעיה על מלוא מורכבותה והערכת פתרונות שונים
 • לבעיה על פי העקרונות והערכים של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית;
 • התלמידים יבינו שכל מדינה דמוקרטית מעניקה זכויות חברתיות, והשונות בין המדינות מתבטאת בהיקף הזכויות המוענקות וברמתן.
מושגים עיקריים לשיעור זה זכויות חברתיות (הזכות לרמת חיים נאותה, הזכות לדיור, הזכות לבריאות, הזכות לחינוך, זכויות עובדים), הגישה הכלכלית-חברתית הליברלית, הגישה הכלכלית-חברתית הסוציאל-דמוקרטית, מדינת רווחה
ידע מוקדם (לתלמיד) גישות כלכליות-חברתיות, הזכויות החברתיות, מדינת רווחה
מיומנויות המאה ה-21
 • חשיבה ביקורתית, קבלת החלטות, מיומנויות מידע ותקשורת
מיומנויות חשיבה ולמידה
 • טיעון
 • קביעת סדרי עדיפויות בצורה מנומקת
עזרים לתהליכי החשיבה
חומרי למידה
(כתובים ומתוקשבים)
שימוש בטכנולוגיה ובכלים מתוקשבים
 • סרטון
 • אתר תוכן
היענות לשונות ולמידה פרטנית
 • בשיעור חלקים שונים הפונים ליכולות שונות.
תוצרי למידה מענה לשאלת טיעון.
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה שאלות מנחות:
 1. מה הן הזכויות החברתיות שאותן למדנו בשיעורים האחרונים?
 2. איזו גישה כלכלית-חברתית מעודדת יותר הענקת זכויות חברתיות על ידי המדינה? מדוע?

המלצות למורה
יש לפתוח את השיעור באזכור החומר הקודם שנלמד בנושא סביב זכויות חברתיות והקשר בינן לבין זכויות כלכליות-חברתיות.
ניתן להציג "שאלה פורייה" לשיעור: "מהי רמת חיים נאותה לפרט, ובאחריות מי לספק אותה?".

נצפה יחד בסרטון. במהלך הצפייה, נסו לבודד את המצב המוצג בנוגע לכל אחת מן הזכויות החברתיות בישראל.
שאלות לאחר הצפייה:
האם המצב המוצג בסרטון מוכר לכם?
איזה קשר קיים בין פעילות של עמותות "חסד" כאלו לבין היקף הזכויות החברתיות שמעניקה המדינה?
(סיבה ותוצאה וכדומה)

המלצות למורה
אפשרות ראשונה לסרטון.
אפשרות שנייה לסרטון.
מומלץ לבחור את הסרטון המתאים לכיתה.
חשוב להדגיש לתלמידים כי הסרטון מציג היבטים מסוימים בלבד, ולא מביא סקירה מאוזנת.
כמו כן, חשוב להדגיש שהסרטון מראה תמונת מצב של מציאות שנוצרת בשל היקפן הצר ורמתן הנמוכה של הזכויות החברתיות בעת עריכתו.

5 דקות

15 דקות
גוף השיעור נסקור יחד אתר העוסק במצב הזכויות החברתיות כיום, לפי תחומים:
http://www.acri.org.il/camp/makara/index.html
איזה מידע חדש למדנו מהעיון באתר?

המלצות למורה
יש לבחור בכל פעם את אחד התחומים המוצגים באתר, ולבקש מאחד התלמידים להקריא.
בכיתות שבהן יש לוח אינטראקטיבי, ניתן להדגיש את החלקים המרכזיים על גבי הלוח.

שאלות גירוי:
האם המידע שקראנו אמין?
כיצד ביכולתנו להעריך זאת?

במקביל להצגת הערך על אודות "האגודה לזכויות האזרח" מוויקיפדיה, שאלות לדיון:
מה ניתן ללמוד על הגוף אשר מקדם את המידע?
מה הם האינטרסים העומדים לדעתכם מאחורי פרסום המידע?
כדי לבדוק את אמינות המידע שהוצג באתר, מומלץ לחפש מידע בנושא במקומות נוספים.
הסבירו לאילו גופים, לדעתכם, כדאי לפנות לשם השוואה ואימות מידע.

המלצות למורה
אופציונלי:
במקביל לקריאת תוכני האתר, ננסה להבין מיהו הגוף העומד מאחורי האתר ("האגודה לזכויות האזרח") ומהי האג'נדה שלו, תוך כדי צפייה בדף ויקיפדיה - על אודותיו.
אם רוצים להשתמש במערך זה לתרגול מעמיק של מיומנות בדיקת אמינות מידע, במסגרת תרגול חשיבה ביקורתית, מומלץ להיעזר במחוון המופיע בפעילות הבאה (עמ' 6).

סוף חלק א' של השיעור ומעבר לחלק ב'


דיון כיתתי בסוגיית סדרי העדיפויות:
חשוב לזכור את המורכבות של ניהול תקציב במציאות של משאבים מוגבלים (דימוי של התקציב כעוגה יכול לסייע: ככל שמגדילים פרוסה אחת, שאר הפרוסות קטנות. ראו פעילות העשרה בהמשך השיעור).
 • ביחס למדינות הדמוקרטיות: באיזה מקום הייתם רוצים לראות את ישראל במדד של הענקת זכויות חברתיות? (שליש תחתון/אמצעי/עליון)
 • מהיכרותכם עם המציאות – איזו מידה של מענה מקבלות כיום הזכויות החברתיות במציאות הישראלית?
 • אילו תחומים נוספים נראים לכם חשובים להשקעת משאבים בתקציב במדינה? (שאלה כזו עשויה לדמות בכיתה דיון על תקציב ולהמחיש את הסוגיה).

המלצות למורה
המורה יכתוב על הלוח, בטור, סעיפים מתקציב המדינה: ביטחון, חינוך, רווחה, בריאות, ביטחון פנים, תחבורה ותשתיות, איכות הסביבה, קליטת עלייה, שירותי דת, תקשורת, תרבות וספורט.
המורה יבקש מהתלמידים ליצור רשימה מתועדפת במחברתם, ואחר כך יבקש מנציגים לבוא אל הלוח ולהציג את הרשימה בצורה מנומקת.
חשוב לשאול כל העת על אודות הקריטריונים שלפיהם פעלו התלמידים בנושא הזכויות החברתיות, מה תפקיד המדינה בעיני התלמיד ומה בא על חשבון מה.

15 דקות


20 דקות
המשגה
התנסות
יישום יש להשיב במחברת על שאלת עמדה הנוגעת לזכויות חברתיות ולסדרי עדיפויות בישראל.

השאלה:
"יש הטוענים כי בישראל חשוב להשקיע יותר משאבים במתן שירותי רווחה לתושבים מכפי שמוקצים היום, ואילו אחרים טוענים שפעולה כזו תהיה שגויה. חוו דעתכם בעניין זה. הקפידו לבסס את טענתכם על שני נימוקים הכוללים מושגים וידע מלימודי האזרחות."


המלצות למורה
על המורה לעודד פלורליזם, ולבקש מתלמידים שונים להציג דעות שונות בפני הכיתה.
15 דקות
עבודה פרטנית המשימה המסכמת פרטנית
העשרה המורה יציע לתלמידים להיכנס לאתר "התקציב הפתוח" על מנת ללמוד עוד על חלוקת תקציב המדינה: http://budget.msh.gov.il
סיכום ורפלקיציה המלצות למורה
המורה יסכם בקצרה את עיקרי הדיון, ויחדד את סוגיית סדרי העדיפויות בהינתן תקציב מוגבל.
מעבדת מחשבים
שיעורי בית המשימה המסכמת, אם לא נותר זמן בשיעור.