מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה


עצם למידה: התנאים הדרושים לבעֵרה
מדע וטכנולוגיה
» العربية
נושא השיעור עצם למידה: התנאים הדרושים לבעֵרה
פיתוח
כתיבה ופיתוחבתיה אמסלם
עריכהקטי ברקן
ייעוץ פדגוגיאתי טל
ייעוץ מדעיד"ר שרה קלצ'קו
שכבת גיל כיתה ג
משך השיעור 100 דקות (שני שיעורים בני 50 דקות כל אחד, מומלץ להעבירם ברצף)
הקשר לתוכנית הלימודים תחום תוכן
מדעי החומר (כימיה ופיזיקה)
תחום משנה
חומרים
ציון דרך
התלמידים ידעו את התנאים הדרושים לבעֵרה (חומר בעיר, חמצן, חום והגורם להצתה).
מטרות התוכן והמיומנויות מטרות תוכן
 • התלמידים יציינו את התנאים הדרושים לבעֵרה (חומר בעיר, חמצן, חום הגורם להצתה).
 • התלמידים יתארו דרכים למניעת שרֵפה ולכיבויה, באמצעות המושג "משולש הבעֵרה".
 • התלמידים ישתמשו במיומנויות החשיבה המדעית: הם יזהו את מטרת הניסוי וינסחו אותה, הם ישאלו שאלות ויעלו השערות מחקר.
 • התלמידים יכירו תבנית של דוח ניסוי, וילמדו להשלים אותה.
מושגים עיקריים לשיעור זה
 • חומר בעיר
 • חמצן
 • חום והגורם להצתה
 • משולש הבעֵרה
 • כללי בטיחות
ידע מוקדם לשיעור התלמידים מכירים את המושגים האלה: חומרי דלק, תכונות, שימושים, חומר דליק, חומר בעיר.
חומרי הוראה
(כתובים ומתוקשבים)
ספרי הלימוד שבהם מופיעים הנושאים הנדונים ביחידה
 • במבט חדש, כיתה ג, הוצאת רמות, עמ' 124–131
 • מסע מדע ג, הוצאת כנרת, עמ' 131–136
 • מסע מדע ג: חוברת, הוצאת כנרת, עמ' 135, 143
 • מדע בעידן טכנולוגי, חלק ג, הוצאת רכס, עמ' 157–
עזרים נוספים
מהלך השיעור
מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה הנחיות לתלמיד המלצות למורה
תיאור הפעילות (תקציר)
הפעילות עוסקת בהיכרות עם התנאים הדרושים לבעֵרה (חומר בעיר, חמצן, חום וגורם להצתה). התלמידים יכירו שניים מן התנאים הדרושים לבעֵרה (חום ונוכחות חמצן) באמצעות ניסויים שהמורה תדגים לפניהם. להיכרות עם הגורם השלישי יתבקשו התלמידים להציע ניסוי, והמורה תדגים אותו (משיקולים של שמירה על הבטיחות, אין לתת לתלמידים לבצע את הניסויים האלה). התלמידים מתבקשים לתעד את מהלך הניסוי ולכתוב דוח ניסוי.
התקשוב משולב בפעילויות המעבדה באמצעות צפייה בסרטונים הממחישים את תהליך השרֵפה, ובאמצעות הפנייה למשימות הערכה באתר אופק.

פתיחה
מפנים את התלמידים לתמונות ולסרטונים שבהם מתוארת שרֵפה, כגון שרפה בכרמיאל ן שרֵפה בשמורת עין תינה.
לחילופין, אפשר לפתוח את השיעור בהקראת הסיפור שבמשימה אש במחבת
(עמוד 1 בקובץ. הסיפור לקוח מתוך קלסר של המשוב הבית ספרי).
מטרתם של הסיפור או הסרטון לבדוק מהו הידע הקודם של התלמידים על התנאים הדרושים לבעֵרה ועל הדרכים לכיבוי אש.

אם בוחרים להציג את הסרטונים של השרֵפה אפשר לשאול שאלות כגון אלו:
 1. מה גרם לשרֵפה?
 2. אילו תנאים דרושים לבעֵרה?
 3. איזה חומר התלקח בסרט?
 4. כיצד היה אפשר למנוע את השרֵפה?

אם בוחרים להקריא את הסיפור, אפשר לקיים דיון ולעסוק במהלכו בדברים שאומרת דנה בסוף הסיפור: "ברור למה פרצה האש במחבת. הרי מתקיימים כאן כל התנאים הנחוצים לבעֵרה".
שאלות לדוגמה:
 1. אילו תנאים נחוצים לבעֵרה?
 2. איזה חומר בעיר התלקח בסיפור?
 3. האם באמת התקיימו כל התנאים?
 4. האם דנה צודקת?
 5. אילו שאלות עולות בכם בעקבות הסיפור?
 6. כיצד אפשר לענות עליהן (למשל, באמצעות ניסויים)?
שאלות אלה מספקות מסגרת מארגנת לשיעור. בזכות המענה על השאלות אמורים התלמידים להבין את טענתה של דנה. השאלות משקפות את מטרות השיעור: בדיקת התנאים לבעֵרה והמשגתם באמצעות שני ניסויים. בעקבות הניסויים יושלם המשולש.
בשלב זה מציירים על הלוח משולש, ובשטחו מציירים להבה וכותבים את המילה אש.
בכל ניסוי ממשיגים תנאי אחד ומוסיפים אותו לאיור.
גוף השיעור הנחיות לתלמיד המלצות למורה
התנסות
מדגימים ניסוי לבדיקת אחד התנאים לתהליך הבעֵרה – חום (טמפרטורת הצתה). אפשר להפנות את התלמידים לניסויים האלה:
 1. האם חום דרוש לבעֵרה? (במבט חדש, כיתה ג, הוצאת רמות, עמ' 128)
 2. הבערת אש באמצעות חום (מסע מדע ג, הוצאת כנרת, עמ' 134)
לאחר ניסוח ההשערה וביצוע הניסוי, התלמידים מתבקשים להסיק מסקנה: מה צריך לספק לחומר כדי שיתחיל לבעור?
ניסוי זה מספק הזדמנות להוראה ישירה של כתיבת דוח ניסוי. מומלץ להכין לתלמידים תבנית של דוח ניסוי, הכוללת את המרכיבים האלה: מטרת הניסוי, השערה, תיאור ניסוי, תוצאות, מסקנות. התלמידים משלימים את הדף במהלך הניסוי, בהוראה ישירה של המורה (דיון משותף העוסק במטרת הדף ובמבנה שלו, והשלמתו במליאת הכיתה).
בסיכום חלק זה מוסיפים על האיור שבלוח את התנאי לבעֵרה: חום (טמפרטורת הצתה).

מדגימים ניסוי הבודק תנאי אחר לתהליך הבעֵרה – נוכחות חמצן. אפשר להפנות את התלמידים לאחד מהניסויים האלה:
 1. האם דרוש אוויר לבעֵרה (במבט חדש, כיתה ג, "האם דרוש אוויר לבעֵרה?", הוצאת רמות, עמ' 129)
 2. מה עוד נחוץ לבעֵרה? (מסע מדע ג, הוצאת כנרת, עמ' 135; ניסוי 32 בעמ' 143 בחוברת העבודה)
 3. מה נחוץ כדי שתהיה בעֵרה? (מדע בעידן טכנולוגי, חלק ג הוצאת רכס, עמוד 157–158)
בניסוי זה התלמידים מתבקשים להשלים את דף הניסוי בעצמם (תרגול והבניית המיומנות). לאחר כתיבת ההשערה (סעיף 3 בספר), מבצעים את הניסוי, ודנים בכיתה בתוצאותיו ובמסקנות העולות ממנו.
מציינים במשולש שבלוח את התנאי השני – חמצן מהאוויר.
כעת מציגים את המשולש, שבשני קודקודיו קיימים שני התנאים לבעֵרה שהודגמו בכיתה: חום וחמצן, ושואלים מהו התנאי השלישי. התנאי השלישי הוא חומר בעיר. מבקשים מהתלמידים להציע ניסוי שיבדוק את התנאי השלישי של הבעֵרה, נוכחותו של חומר בעיר, ומבצעים את הניסוי.
אפשר להפנות את התלמידים לאחד מהניסויים האלה:
 1. מה בוער? (במבט חדש, כיתה ג, הוצאת רמות, עמ' 124–125)
 2. בעֵרה של חומרי דלק (מסע מדע ג, הוצאת כנרת, עמ' 131; תצפית 27 בעמ' 135 בחוברת העבודה)
 3. משולש הבעֵרה (מדע בעידן טכנולוגי, כיתה ג, עמ' 160–166; משימה 7)


המשגה
מפנים את התלמידים לקריאת הטקסט מה דרוש לבעֵרה (במבט חדש, כיתה ג, "קוראים כותבים ומבינים", הוצאת רמות, עמוד 130), ומבקשים מהתלמידים לענות על השאלות שבעמוד 130.
לחילופין, דנים במשולש האש בכיתה, בשיחה בין הילדים, מסע מדע ג, עמ' 136.
מקיימים דיון בנוגע לתנאים הדרושים לבעֵרה, ומסבירים מדוע לא תהיה בעֵרה בלי אחד מהתנאים.
סיכום הנחיות לתלמיד המלצות למורה
יישום
 1. חוזרים לסיפור אש במחבת.
  קוראים שוב את הסיפור, ושואלים: מה אתם חושבים כעת על טענתה של דנה? האם היא צדקה? מהו חומר הדלק בסיפור? מהו גורם ההצתה בסיפור? מניין החמצן בסיפור? כיצד כיבתה אימא של דנה את האש? מדוע היא השתמשה בשיטה זו? כיצד זה קשור למשולש הבעֵרה?
 2. לאחר הדיון מפנים את התלמידים לאחת מן המשימות שלהלן, במטרה לבסס את הידע שלהם בנושא התנאים הדרושים לבעֵרה, ובמטרה שיבינו כי היעדר אחד מהתנאים האלו או יותר יגרום שתהליך הבעֵרה לא יתקיים.
  1. השאלות המוצגות בעקבות הסיפור אש במחבת בדף המשימה
  2. משחק: שלישייה בוערת (בחוברת העבודה זה בוער)
  3. משימה: כיצד מכבים שרֵפה (במבט חדש, כיתה ג, הוצאת רמות, עמ' 131)
  4. משימה: כללי זהירות לשימוש באש (מסע במדע ג, הוצאת כנרת, עמ' 132–133)
רפלקציה
 1. אילו מושגים למדתם היום?
 2. מהו העיקרון (הכלל) המדעי שגילינו באמצעות הניסויים?
 3. כיצד אפשר למנוע בעֵרה?
אפשר לבחור באחת משתי המשימות שלהלן:
 1. משימה: כיצד מכבים שרֵפה (במבט חדש, כיתה ג, הוצאת רמות, עמ' 131)
 2. שאלון מסכם: חומרי דלק (מצריך סיסמה) – משימת סיכום באופק (יש להפנות את התלמידים לשאלות הנוגעות לתנאים הדרושים לבעֵרה)